Regulamin kursów

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Regulamin kursów

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia (dostępny w zakładce: „Do pobrania”). Kursy weekendowe zwolnione są z podatku VAT.

5. Na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.

6. W przypadku szkoleń/kursów weekendowych informacja dotycząca potwierdzenia/odwołania zostanie wysłana 8 dni przed planowanym rozpoczęciem.

7. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.

8. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

9. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do MDDP AKADEMIA BIZNESU.

10. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

11. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).

12. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.

13. Wpłaty należy dokonać na konto MDDP AKADEMIA BIZNESU, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić kod szkolenia podany w potwierdzeniu. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.

14. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia.

15. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora

17. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia MDDP AKADEMIA BIZNESU. W przypadku kursów weekendowych uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu MEN.

18. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

19. Zasady składania reklamacji:
• reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl , w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia
• reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania
• reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
• powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od MDDP AKADEMIA BIZNESU
• reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których MDDP AKADEMIA BIZNESU ma roszczenia finansowe

20. Państwa dane będą wykorzystane przez MDDP AKADEMIA BIZNESU wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Macie Państwo prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję